„Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie”-

ks. J. Twardowski

Szkoła współpracy

O PROJEKCIE „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013 r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie)  oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
  • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  • Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
  • Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
  • Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
  • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami.

Uczestnicy projektu od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. w podziale na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Z kolei do udziału w warsztatach, które rozpoczną się w pierwszym kwartale 2014 roku, uczestnicy zostaną połączeni w zespoły przedstawicieli każdej z grup (uczniowie, rodzice, nauczyciele).

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.

Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami.

Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.

Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne i przedszkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły i przedszkola. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego lub przedszkolnego programu współpracy. Warsztaty realizowane będą w 2014 roku.

NASZ UDZIAŁ

Gimnazjum w Górze Puławskiej zgłosiło się do projektu w sierpniu 2013 r.
Zgodnie z zasadami rekrutacji do udziału w projekcie wytypowano:

R – 2 rodziców: Pani Alicja Abramczyk, Pani Edyta Dacewicz
U – 2 uczennice: Wiktoria Górska, Katarzyna Szykuła
N – dyrektor – Teresa Dymowska, opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Dominika Kacperek

Pierwsze szkolenie, oddzielne dla każdej grupy, odbyło się w dniach 12 – 13 czerwca 2014 r. w Radomiu. „Zadaniem domowym” uczestników szkolenia było zorganizowanie debat wśród rodziców, uczniów i nauczycieli, w trakcie których, uzyskano by odpowiedź na pytania:

Jaka jest nasza szkoła, co nam się w niej podoba, a co chcielibyśmy zmienić? Jak układa się współpraca między Rodzicami, Uczniami i nauczycielami?

Debaty w trzech grupach odbyły się w dniu 10 września 2014 r.

Wnioski z debat:

R – Rodzice:

Jaka jest nasza szkoła?

– rodzice i uczniowie mają udział w tworzeniu reguł szkolnych jak statut, regulaminy;
– uczestnictwo w życiu szkoły uczniów, rodziców i nauczycieli, w lokalnych uroczystościach, co zacieśnia współpracę tych grup;
– wyjazdy do teatrów, kina;
– bardzo dobry kontakt z nauczycielami;
– różne koła zainteresowań;
– współpraca z Samorządem Uczniowskim (wspólne spotkania)

Co nam przeszkadza?

– niewystarczające warunki lokalowe
– brak decyzji władz gminnych odnośnie rozbudowy szkoły;
– brak konsekwencji u niektórych nauczycieli.

W jakim stopniu czujemy się odpowiedzialni za naszą szkołę?

– mamy wpływ na wizerunek klas, na imprezy i działania okazjonalne;
– możemy zgłaszać propozycje zajęć dodatkowych, imprez;
– Statut, regulaminy, program wychowawczy i profilaktyki szkoły są opiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Jak możemy współdziałać?

– wspólne dyskusje, uczestnictwo w warsztatach „Szkoła dla rodziców”.

Co możemy zmienić w naszej szkole działając wspólnie?

– wspólne działania na rzecz rozbudowy szkoły;
– w dalszym ciągu zacieśniać współpracę między organami szkoły;

U – Uczniowie

Szkoła w oczach uczniów-wyniki debat

Zalety naszej szkoły:

– nowe ławki w każdej sali;
– odmalowanie podłogi w sali nr 9 oraz ścian w sali gimnastycznej;
– czysta szkoła- dzięki naszym paniom sprzątaczkom;
– dobry sposób przekazywania nam wiedzy przez nauczycieli dzięki czemu mamy wysoki poziom jako szkoła;
– nadanie imienia naszej szkole dzięki czemu nie będzie ona już zwykłym gimnazjum

Wady naszej szkoły:

– mało miejsca do pracy
-zbyt mały budynek;
– brak miejsc siedzących na korytarzu;
– za dużo godzin lekcyjnych przez co nie mamy czasu na zajęcia pozalekcyjne;
– zbyt wysoki system oceniania;
– brak sklepiku;
– okienka w czasie lekcji;
– w-f na pierwszych godzinach lekcyjnych

Zmiany

– uważamy, że wygląd zewnętrzny ucznia nie wpływu na jego naukę, dlatego według nas szkoła nie powinna zabraniać nam (np. farbowania włosów, malowania paznokci itp.);
– chcielibyśmy mieć prysznice ponieważ kiedy mamy pierwszą lekcje w-f cały dzień czujemy się nieświeżo;
– oczekujemy rozbudowania szkoły;
– pragniemy polepszyć naszą współprace (uczniowie -rodzice-nauczyciele);
– chcemy więcej wycieczek, które rozwijają naszą wyobraźnię;
– automat z piciem nam nie wystarcza dlatego chcielibyśmy mieć sklepik;
– chcielibyśmy mieć wpływ na PSO.

N – Nauczyciele

Wnioski z debaty:

Jaka jest nasza szkoła i co chcielibyśmy w niej zmienić?

W naszej szkole ……

– nauczyciel jest przyjazny uczniowi, uczeń nie jest anonimowy;
– nauczyciele współpracują między sobą;
– dyrekcja ma pozytywny wpływ na swoich pracowników;
– integrujemy się podczas wycieczek;
– dbamy o wygląd pracowni i korytarzy szkolnych;
– prowadzimy zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań;
– na bieżąco informujemy rodziców o problemach uczniów;
– niektórzy rodzice i uczniowie angażują się w życie szkoły;
– promujemy szkołę w środowisku lokalnym m.in. poprzez organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej;
– podnosimy swoje kwalifikacje, dzielimy się wiedzą.

Co chcielibyśmy w niej zmienić?

– chcielibyśmy mieć odpowiednią bazę lokalową, dobrze wyposażone pracownie, więcej pomocy dydaktycznych, sprzętu technicznego, mniej hałasu, dłuższe przerwy;
– chcielibyśmy mieć miejsce wypoczynku dla nauczycieli i uczniów;- pragniemy, by wszyscy nauczyciele angażowali się w życie szkoły;
– naszym marzeniem jest, by więcej rodziców i uczniów angażowało się w życie szkoły, by rodzice chętnie zgłaszali się do pracy w radzie oddziałowej, w radzie szkoły oraz licznie uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcą;
– oczekujemy wsparcia ze strony rodziców;
– pragniemy, by uczniowie bezinteresownie angażowali się w życie szkoły;
– chcielibyśmy polepszyć wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Wnioski z debat zostały zaprezentowane na wspólnym warsztacie – R-U-N w dniu 11 września 2014 r. w Radomiu. Uczestnicy warsztatu mieli również okazję zapoznać się z wnioskami przedstawicieli Gimnazjum nr 2 w Pionkach. Intensywna praca, w trakcie której, odbyło się szereg prezentacji, dyskusji, prac w grupach szkolnych zaowocowała projektem wspólnego przedsięwzięcia RUN (rodzice, uczniowie, nauczyciele) pod nazwą „Bieg współpracy”. Zadanie należy zrealizować do dnia 30 października 2014 r.<

W dniu 30 października 2014 r. odbyły się w Radomiu ostatnie warsztaty dla zespołu RUN. Miały one na celu przygotowanie uczestników do opracowania SPAW-u czyli SZKOLNEGO PROGRAMU AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY. Program należało opracować do końca grudnia 2014 r. i zamieścić na stronie projektu.

 

RUN_m-001 RUN_m-002 RUN_m-003 RUN_m-004
RUN_m-005 RUN_m-006 RUN_m-007